Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Informatie Uitvoering Wmo m.i.v. 1 juli 2019

Met de Wmo 2015 kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor burgers met psychische of psychosociale problemen en of voor burgers die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. In het Besluit Wmo 2019-1 worden voorgaande zaken meer in zijn algemeenheid uitgewerkt.

Een concrete uitwerking staat beschreven in de Beleidsregels Wmo 2019-1. U kunt hier onder andere informatie vinden over het pgb, de eigen bijdrage, waardering mantelzorgers en maatwerkvoorzieningen.

In de Verordening Wmo 2018 wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de Wmo.
Deze verordening is met het Wijzingsbesluit verordening 2019 op een enkele punten gewijzigd. De belangrijkste wijziging heeft betrekking op de “uurloon-bedragen voor persoonsgebonden budget voor Huishoudelijke Ondersteuning”.


Eigen bijdrage voor Wmo-maatwerkvoorzieningen in 2019

Wanneer aan u een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is/wordt toegekend dan geldt hiervoor meestal een eigen bijdrage, welke in 4 wekelijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK).
Als eigen bijdrage voor deze maatwerkvoorziening geldt vanaf 2019 voor iedereen het vaste abonnementstarief van € 17,50 per 4 weken. Dit onafhankelijk van gebruik, inkomen, vermogen en huishoudsamenstelling.
Naar verwachting zal vanaf 2020 deze eigen bijdrage € 19,00 per maand (ipv per 4 weken) worden.

Bent u getrouwd of heeft u een partner? En heeft minimaal één van u nog niet de AOW-leeftijd (2019: 66 jaar en 4 maanden) bereikt, dan hoeft u geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u ook vinden op: www.hetcak.nl

Click to listen highlighted text!