Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Informatie Wmo 2020

Met de Wmo 2015 kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor burgers met psychische of psychosociale problemen en of voor burgers die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang.

In het Besluit Wmo 2020  en de Beleidsregel Wmo 2019-1 kunt u hierover meer informatie vinden.

In de Verordening Wmo 2019 wordt nader ingegaan op de uitvoering van de Wmo. De wijzigingen voor 2020 kunt u lezen in de Wijzingsverordening Wmo 2020.


Abonnementstarief eigen bijdrage Wmo in 2020

Op 01 januari 2020 is de ‘Wet abonnementstarief Wmo’ van kracht geworden. Met deze wet wordt de invoering van het abonnementstarief voor cliënten die gebruik maken van maatschappelijke ondersteuning op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) geregeld.
Onder het abonnementstarief vallen, naast maatwerkvoorzieningen en persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd beschermd wonen), ook algemene voorzieningen waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.
In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,00 per maand. Het CAK kijkt bij het bepalen van de eigen bijdrage dan niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
Meer informatie over deze wijzigingen kunt u ook vinden in het uitlegfilmpje van het CAK op de website van het CAK en in de flyer van de gemeente Sittard-Geleen “Belangrijk nieuws Eigen Bijdrage Wmo”.

Gezamenlijke huishoudens (meerpersoonshuishoudens) waarin één van de partners nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, hoeven in 2020 geen eigen bijdrage te betalen voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Wie partner is die meetelt voor de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

Click to listen highlighted text!