Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Kijk voor meer Wmo Informatie in het “Archief Wmo Informatie”!

“Juiste Loket” voor zorg-/hulpvragen

01 juni 2018: Door de decentralisatie in de zorg en ondersteuning en de komst van de Jeugdwet, Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo), Wet langdurige zorg (Wlz) en Zorgverzekeringswet (Zvw) is het voor zorgvragers, maar ook professionals, vaak niet meer duidelijk waar zij met hun concrete zorg-/hulpvraag moeten zijn. Er is doorgaans niet één aanspreekpunt of loket waar men terecht kan. Er vele websites waar men informatie kan vinden, maar waarop telkens verschillende loketten worden genoemd voor hulp en indicatie. Daarmee krijgt de zorgvrager en professional niet echt duidelijkheid waar men terecht kan met de zorg-/hulpvraag. Kortom de zorgvrager, maar ook de professional, ziet vaak door de bomen het bos niet meer en voelt zich vaak van het kastje naar de muur gestuurd.
Het ministerie van VWS heeft dit in onderkend en heeft het landelijk loket “Juiste Loket” in het leven geroepen. Het “Juiste Loket” is bedoeld als laagdrempelig telefonisch en mailportaal voor die mensen die zich van het kastje naar de muur voelen gestuurd en door de veelheid aan informatie niet weten waar zij met hun zorg-/hulpvraag naar toe moeten.
Hierbij de link naar de website van het Juiste Loket.

Informatie Uitvoering Wmo m.i.v. 1 januari 2018

12 januari 2018: Met de Wmo 2015 kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor burgers met psychische of psychosociale problemen en of voor burgers die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. In de Beleidsregels Wmo worden voorgaande zaken in zijn algemeenheid uitgewerkt.

Specifieke uitwerking vindt plaats in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2018. U kunt hier informatie vinden over Het PGB, de Eigen bijdrage, waardering Mantelzorgers en Maatwerkvoorzieningen.

In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de Wmo. De Verordening is op een beperkt aantal punten gewijzigd t.o.v. 1 januari 2017. Een belangrijke wijziging is opgenomen in artikel 6 van de Verordening. In lid 11 van dit artikel zijn omstandigheden opgenomen, waarin geen recht ontstaat op een Persoons Gebonden Budget (PGB)

Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2018

03 januari 2018: Wanneer aan u een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is/wordt toegekend dan geldt hiervoor meestal een eigen bijdrage, welke in 4 wekelijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De gemeente Sittard-Geleen meldt de (volledige) kostprijs van de voorziening bij het CAK.
Het CAK berekent vervolgens op basis van het verzamelinkomen van 2016 + 8% van de grondslag sparen en beleggen in 2016, het zgn. “Bijdrageplichtig inkomen“, de hoogte van uw eigen bijdrage voor deze maatwerkvoorziening.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u ook lezen in de folder Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen van de gemeente Sittard-Geleen. Welke bedragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen door de gemeente Sittard-Geleen aan het CAK worden doorgegeven kunt in lezen in het tarievenoverzicht Wmo 2018.

Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK, kunt u voor uw situatie nauwkeuriger de hoogte van uw eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening(en) voor 2018 en/of 2017 berekenen.
U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop ‘Volgende stap’. U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ‘ Vorige stap’.
Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u het CAK bellen op hun gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).
NB: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken. U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.

Eigen Bijdrage 2017: In de tabel maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017 op basis van het “Bijdrageplichtige inkomen” in 2015, dat op eenzelfde wijze wordt berekend als dat voor 2018. Zie ook in “Archief Wmo Informatie” het artikel over de Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017. Zie voor de bedragen van de Wmo maatwerkvoorzieningen die door de gemeente Sittard-Geleen aan het WAK worden doorgegeven het  tarievenoverzicht Wmo 2017.

Voor meer informatie kijk ook op: www.hetcak.nl

Tegemoetkoming Zorgkosten 2017

03 januari 2018: Heeft u, als gevolg van een chronische ziekte of handicap, hoge zorgkosten en is uw inkomen lager dan 130% van de bijstandsnorm en uw vermogen lager dan de vermogensgrens (kijk welke bedragen voor u gelden)? Dan komt u mogelijk in aanmerking voor de Tegemoetkoming Zorgkosten 2017!
Meer informatie over deze tegemoetkoming en de voorwaarden waaraan u moet voldoen om voor de tegemoetkoming in aanmerking te komen kunt u vinden op de website “Tegemoetkoming Zorgkosten 2017” van de gemeente Sittard-Geleen. Hier kunt u ook online uw aanvraag indienen, dit dient u vóór 01 juli 2018 te hebben gedaan.

 

Beleidsplannen 2017 – 2019 Sociaal Domein

13 november 2016: In de Gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016 wordt het Beleidsplan Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2017, als onderdeel van het totale Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein, behandeld.
Op 24 november 2016 zal dit totale Beleidsplan worden besproken in de vergadering van de Raadscommissie DIWZ (Decentralisatie, Inkomensondersteuning, Wijkgericht Werken, Zorg en Welzijn).
De adviezen van de Wmo-raad Sittard-Geleen zijn verwerkt in het “Eindverslag en advies inspraak visie, opgave en beleidsplannen sociaal domein en verordeningen”.
De adviezen van de Wmo-raad Sittard-Geleen alsmede de aanvullende brief aan het College van B&W kunt u lezen in Communicatie Gemeente onder Advies Sociaal Domein.

Gemeenten krijgen minder budget voor Wmo

De budgetten voor de Wmo en Jeugd gaan vanaf 2017 omlaag. Gemeenten hebben minder inwoners aan wie zij zorg en ondersteuning moeten bieden (en daarmee minder kosten), dan waar bij de start van de decentralisaties in 2015 van werd uitgegaan. Per saldo wordt het budget voor de Wmo in 2017 met 179 miljoen euro verlaagd en dat voor de Jeugd met 47 miljoen euro.

Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre dit beleid van invloed is op de begroting van de Gemeente Sittard-Geleen. Wij zullen dit onderwerp aan de orde stellen tijdens het komende Ambtelijke overleg op 21 september a.s.

Voor het artikel in de nieuwsbrief “Binnenlands Bestuur” klik hier.

Sociale Routekaart Sittard-Geleen

Deze routekaart laat de samenhang zien tussen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Klik op onderstaande link om het verslag in te zien.

Verslag sessies Sociale Routekaart Sittard-Geleen (17 & 19 mei 2016)


Handig om te weten:

 


 

Leest u onderstaande documenten eens door:

. Movisie:  Sociale (wijk)teams in beeld
· NPCF:      Brief VWS inzake Hulpmiddelen
· NPCF:      Factsheet Hulpmiddelen

· NPCF:      Rapport meldactie Hulpmiddelen 2015
· PIW:        Mantelzorgonderzoek Rapportage september 2015

Click to listen highlighted text!