Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Informatie Uitvoering Wmo m.i.v. 1 januari 2018

Met de Wmo 2015 kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor burgers met psychische of psychosociale problemen en of voor burgers die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. In de Beleidsregels Wmo worden voorgaande zaken in zijn algemeenheid uitgewerkt.

Specifieke uitwerking vindt plaats in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning 2018. U kunt hier informatie vinden over Het PGB, de Eigen bijdrage, waardering Mantelzorgers en Maatwerkvoorzieningen.

In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning 2018 wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de Wmo. De Verordening is op een beperkt aantal punten gewijzigd t.o.v. 1 januari 2017. Een belangrijke wijziging is opgenomen in artikel 6 van de Verordening. In lid 11 van dit artikel zijn omstandigheden opgenomen, waarin geen recht ontstaat op een Persoons Gebonden Budget (PGB). (12 januari 2018)

Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2018

Wanneer aan u een maatwerkvoorziening op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning is/wordt toegekend dan geldt hiervoor meestal een eigen bijdrage, welke in 4 wekelijkse termijnen wordt geïnd door het Centraal Administratiekantoor (CAK). De gemeente Sittard-Geleen meldt de (volledige) kostprijs van de voorziening bij het CAK.
Het CAK berekent vervolgens op basis van het verzamelinkomen van 2016 + 8% van de grondslag sparen en beleggen in 2016, het zgn. “Bijdrageplichtig inkomen“, de hoogte van uw eigen bijdrage voor deze maatwerkvoorziening.

Meer informatie over de eigen bijdrage kunt u ook lezen in de folder Eigen bijdrage Wmo-voorzieningen van de gemeente Sittard-Geleen. Welke bedragen voor Wmo maatwerkvoorzieningen door de gemeente Sittard-Geleen aan het CAK worden doorgegeven kunt in lezen in het tarievenoverzicht Wmo 2018.

Met de Eigen bijdrage rekenhulp van het CAK, kunt u voor uw situatie nauwkeuriger de hoogte van uw eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening(en) voor 2018 en/of 2017 berekenen.
U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop ‘Volgende stap’. U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ‘ Vorige stap’.
Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u het CAK bellen op hun gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).
NB: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken. U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.

Eigen Bijdrage 2017: In de tabel maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017 op basis van het “Bijdrageplichtige inkomen” in 2015, dat op eenzelfde wijze wordt berekend als dat voor 2018. Zie ook in “Archief Wmo Informatie” het artikel over de Eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017. Zie het tarievenoverzicht Wmo 2017 voor de bedragen van de Wmo maatwerkvoorzieningen die door de gemeente Sittard-Geleen aan het WAK worden doorgegeven. (03 januari 2018)

Voor meer informatie kijk ook op: www.hetcak.nl

Click to listen highlighted text!