Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo):

Met de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Wmo 2015) kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een:

  • beperking of
  • chronische psychische problemen
  • of psychosociale problemen.

De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven.
De gemeente voorziet in de behoefte aan beschermd wonen en opvang van burgers:

 • met psychische problemen of
 • met psychosociale problemen of
 • die de thuissituatie hebben verlaten. Dit ongeacht de risico’s voor hun veiligheid, als gevolg van huiselijk geweld.

In de volgende documenten, van de gemeente Sittard-Geleen, kunt u meer informatie vinden met betrekking tot onder andere de uitvoering van de Wmo door de gemeente.


Abonnementstarief  Wmo:

Op 01 januari 2020 is de ‘Wet abonnementstarief Wmo’ van kracht geworden. Dit abonnementstarief Wmo vervangt de eigen bijdrage Wmo op basis van inkomen en/of vermogen. Voor cliënten die gebruik maken van de Wmo 2015, wordt met deze wet de invoering van het abonnementstarief geregeld.
Onder het abonnementstarief vallen:

 • maatwerkvoorzieningen
 • persoonsgebonden budgetten (uitgezonderd die voor beschermd wonen)
 • algemene voorzieningen, waarbij sprake is van een duurzame hulpverleningsrelatie.

In 2020 betaalt iedereen maximaal € 19,00 per maand. Het CAK kijkt hierbij niet meer naar inkomen, vermogen en de hoeveelheid hulp en/of ondersteuning.
Meer informatie kunt u vinden in het uitlegfilmpje op de website van het CAK. En ook in de folder van de gemeente Sittard-Geleen “Belangrijk nieuws Eigen Bijdrage Wmo”.

Meerpersoonshuishoudens waarin één van de partners nog niet de AOW-leeftijd heeft bereikt, betalen in 2020 geen eigen bijdrage voor hulp en ondersteuning vanuit de Wmo. Dit geldt ongeacht de hoogte van hun inkomen en/of vermogen. Wie als partner meetelt voor de eigen bijdrage kunt u vinden op de website van het CAK.

Click to listen highlighted text!