Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Wmo Informatie

Kijk voor meer Wmo Informatie in het “Archief Wmo Informatie”!

Informatie Uitvoering Wmo m.i.v. 1 januari 2017

06 januari 2017: Met de Wmo 2015 kreeg de gemeente meer taken op het gebied van zorg en ondersteuning. De gemeente is verantwoordelijk voor het ondersteunen van de zelfredzaamheid en participatie van alle burgers met een beperking of chronische psychische of psychosociale problemen. De ondersteuning moet er op gericht zijn dat burgers zo lang mogelijk in de eigen leefomgeving kunnen blijven. Voor burgers met psychische of psychosociale problemen en of voor burgers die, al dan niet in verband met risico’s voor hun veiligheid als gevolg van huiselijk geweld, de thuissituatie hebben verlaten voorziet de gemeente in de behoefte aan beschermd wonen en opvang. In de Beleidsregels Wmo worden voorgaande zaken in zijn algemeenheid uitgewerkt.

Specifieke uitwerking vindt plaats in het Besluit Maatschappelijke Ondersteuning. U kunt hier informatie vinden over Het PGB, de Eigen bijdrage, waardering Mantelzorgers en Maatwerkvoorzieningen.

In de Verordening Maatschappelijke Ondersteuning wordt aandacht besteed aan de uitvoering van de Wmo.

Bereken uw eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen

21 december 2016: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2017 op basis van het inkomen en eigen vermogen in 2015.
De hoogte van deze eigen bijdrage voor 2017 is gebaseerd op het verzamelinkomen van 2015 + 8% van de grondslag sparen en beleggen in 2015, het zgn. “Bijdrageplichtig inkomen”. Zie hiervoor ook het actuele overzicht 2017 .

Met het rekenprogramma van het CAK, kunt u voor uw situatie nauwkeuriger de hoogte van uw eigen bijdrage voor uw Wmo-voorziening(en) berekenen.
U wordt stapsgewijs door de berekening geleid. Klik na iedere stap op de knop ‘Volgende stap’. U kunt ook teruggaan als u iets niet juist heeft ingevuld. Klik dan op de knop ‘ Vorige stap’.
Heeft u tijdens het invullen vragen? Dan kunt u het CAK bellen op hun gratis informatienummer 0800-1925 (op werkdagen van 8:00 tot 18:00).

KLIK HIER en bereken uw eigen bijdrage voor 2016 en/of 2017

* NB: Aan deze berekening kunnen geen rechten worden ontleend. Het betreft slechts een indicatie van het bedrag dat u gaat betalen. Het daadwerkelijk te betalen bedrag kan hiervan afwijken. U ontvangt een beschikking waarop uw maximale periodebijdrage wordt vermeld. Daarna ontvangt u uw (eerste) factuur met het te betalen bedrag.

Eigen Bijdrage 2016: In het overzicht maximale periodebijdrage 2017 geeft het CAK in de kolom “Maximale periodebijdrage 2016” een indicatie van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen in 2016 op basis van het “Bijdrageplichtige inkomen” in 2014, dat op dezelfde wijze wordt berekend als dat voor 2017.

TIP: voor uitgebreide informatie kijk op www.hetcak.nl

Beleidsplannen 2017 – 2019 Sociaal Domein

13 november 2016: In de Gemeenteraadsvergadering van 15 december 2016 wordt het Beleidsplan Wmo en de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Sittard-Geleen 2017, als onderdeel van het totale Beleidsplan 2017 – 2019 Sociaal Domein, behandeld.
Op 24 november 2016 zal dit totale Beleidsplan worden besproken in de vergadering van de Raadscommissie DIWZ (Decentralisatie, Inkomensondersteuning, Wijkgericht Werken, Zorg en Welzijn).
De adviezen van de Wmo-raad Sittard-Geleen zijn verwerkt in het “Eindverslag en advies inspraak visie, opgave en beleidsplannen sociaal domein en verordeningen”.
De adviezen van de Wmo-raad Sittard-Geleen alsmede de aanvullende brief aan het College van B&W kunt u lezen in Communicatie Gemeente onder Advies Sociaal Domein.
De Beleidsplannen “Participatie” en “Jeugdwet”, alsmede de “Sociale Routekaart” en “Concept Visie en opgaven Sociaal Domein” kunt u lezen op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

Uit de Miljoenennota: Verlaging eigen bijdrage Wmo

miljoenennota-2017

20/22 september 2016: Het kabinet trekt 50 miljoen euro uit om de eigen bijdrage Wmo in 2017 te verlagen. Staatssecretaris Van Rijn (VWS) en minister Dijsselbloem (Financiën) hebben dit op Prinsjesdag bekend gemaakt. Alleenverdieners met een chronisch zieke partner zullen er het meeste van merken. Voor bepaalde groepen zorgvragers zou dit zelf een verlaging van de eigen bijdrage van € 1.460 naar € 63 per jaar kunnen betekenen, aldus een artikel in Binnenlands Bestuur.
Een aantal landelijke belangenbehartigers voor chronisch zieken en gehandicapten is echter van mening dat de voorgenomen verlaging van de eigen bijdrage Wmo te gering is. Op Prinsjesdag hebben deze organisaties dan ook aan alle fractievoorzitters in de Tweede  Kamer een brandbrief gestuurd, waarin zij vragen tijdens de algemene beschouwingen de gestegen zorgkosten aan de orde te stellen. Tevens adviseren zij om een plafond aan zorgkosten in te stellen. Meer hierover kunt u hier lezen.
Inmiddels is in de Tweede Kamer de discussie over de verlaging of zelfs afschaffing van de eigen bijdrage losgebarsten, zoals u in een bericht van Binnenlands Bestuur kunt lezen.

Gemeenten krijgen minder budget voor Wmo

De budgetten voor de Wmo en Jeugd gaan vanaf 2017 omlaag. Gemeenten hebben minder inwoners aan wie zij zorg en ondersteuning moeten bieden (en daarmee minder kosten), dan waar bij de start van de decentralisaties in 2015 van werd uitgegaan. Per saldo wordt het budget voor de Wmo in 2017 met 179 miljoen euro verlaagd en dat voor de Jeugd met 47 miljoen euro.

Op dit moment is nog niet bekend in hoeverre dit beleid van invloed is op de begroting van de Gemeente Sittard-Geleen. Wij zullen dit onderwerp aan de orde stellen tijdens het komende Ambtelijke overleg op 21 september a.s.

Voor het artikel in de nieuwsbrief “Binnenlands Bestuur” klik hier.

Sociale Routekaart Sittard-Geleen

Deze routekaart laat de samenhang zien tussen de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. Klik op onderstaande link om het verslag in te zien.

Verslag sessies Sociale Routekaart Sittard-Geleen (17 & 19 mei 2016)


Handig om te weten:

Tarievenoverzicht Wmo 2017
Tegemoetkoming Zorgkosten 2017
Tarievenoverzicht Wmo 2016
Tegemoetkoming Zorgkosten 2016


 

Leest u onderstaande documenten eens door:

. Movisie:  Sociale (wijk)teams in beeld
· NPCF:      Brief VWS inzake Hulpmiddelen
· NPCF:      Factsheet Hulpmiddelen

· NPCF:      Rapport meldactie Hulpmiddelen 2015
· PIW:        Mantelzorgonderzoek Rapportage september 2015

Click to listen highlighted text!