Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

VN verdrag

Op deze pagina vindt U achtereenvolgens de Nederlandse vertaling van het verdrag, de betekenis ervan en het implementatieplan zoals dit op 28 maart 2017 is aangeboden door de Staatssecretaris van VWS.

VN-verdrag personen met een beperking

De Verenigde Naties hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een beperking in december 2006 aangenomen. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een beperking op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt van het verdrag is dat mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen in de (z.g. inclusieve) samenleving. Nederland heeft het verdrag in juli 2016 bekrachtigd en is daardoor verplicht te werken aan een inclusieve samenleving. Om hieraan te voldoen moest Nederland twee wetten aanpassen: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet. Om kennis te kunnen nemen van dit verdrag is er een Nederlandse vertaling gemaakt.


De betekenis van het VN-verdrag

In samenwerking met de organisaties Aandacht voor iedereen, Movisie en Iederin is een kennisdossier uitgebracht ( zie voor de websites van deze organisaties de Links).  In dit kennisdossier worden twee centrale vragen  behandeld: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten. Dit kennisdossier is te raadplegen door te klikken op: Toepassing VN-verdrag

Om verder te werken aan het VN-verdrag is er een Coalitie voor Inclusie. Deze coalitie heeft als missie om de implementatie van het verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Coalitie voor Inclusie.

Als u deze website opent, ziet u in het midden een kolom VN-actueel. In deze kolom is het Nieuw Besluit Toegankelijkheid opgenomen. Als u hierop klikt, is een aantal documenten beschikbaar zoals de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur alsmede de nota van toelichting.


Implementatieplan VN-verdrag

Op 28 maart 2017 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het implementatieplan van het VN-verdrag aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij dit implementatieplan is een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt. Met de bestuurlijke partners, VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland is geconstateerd dat het implementatieplan tezamen met de wet tot uitvoering vaan het Verdrag en het besluit toegankelijkheid een goede basis vormt voor de geleidelijke verwezenlijking van het verdrag. Het implementatieplan kunt u hier downloaden.

Click to listen highlighted text!