Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

VN Verdrag Handicap

VN-verdrag personen met een handicap

De Verenigde Naties hebben het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap in december 2006 aangenomen. In het verdrag zijn de rechten van mensen met een handicap op verschillende levensterreinen vastgelegd. Uitgangspunt van het verdrag is dat mensen met een handicap volwaardig mee kunnen doen in de (z.g. inclusieve) samenleving. Nederland heeft het verdrag in juli 2016 bekrachtigd en is daardoor verplicht te werken aan een inclusieve samenleving. Om hieraan te voldoen moest Nederland twee wetten aanpassen: de Wet gelijke behandeling op grond van handicap of chronische ziekte en de Kieswet. Om kennis te kunnen nemen van dit verdrag is er een Nederlandse vertaling gemaakt.


De betekenis van het VN-verdrag

In samenwerking met de organisaties Aandacht voor iedereen, Movisie en Iederin is een kennisdossier uitgebracht ( zie voor de websites van deze organisaties de Links).  In dit kennisdossier worden twee centrale vragen  behandeld: wat betekent het VN-verdrag voor gemeenten en wat zijn de specifieke aandachtspunten. Dit kennisdossier is te raadplegen door te klikken op: Toepassing VN-verdrag

Om verder te werken aan het VN-verdrag is er een Coalitie voor Inclusie. Deze coalitie heeft als missie om de implementatie van het verdrag te realiseren en zo te werken aan een inclusieve samenleving. Meer informatie kunt u vinden op de website van de Coalitie voor Inclusie.

Als u deze website opent, ziet u in het midden een kolom VN-actueel. In deze kolom is het Nieuw Besluit Toegankelijkheid opgenomen. Als u hierop klikt, is een aantal documenten beschikbaar zoals de nieuwe Algemene Maatregel van Bestuur alsmede de nota van toelichting.


Implementatieplan VN-verdrag

Op 28 maart 2017 heeft de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het implementatieplan van het VN-verdrag aangeboden aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. Bij dit implementatieplan is een gezamenlijke aanpak het uitgangspunt. Met de bestuurlijke partners, VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland is geconstateerd dat het implementatieplan tezamen met de wet tot uitvoering vaan het Verdrag en het besluit toegankelijkheid een goede basis vormt voor de geleidelijke verwezenlijking van het verdrag. Het implementatieplan kunt u hier downloaden.


Beleidsplan 2017-2019 m.b.t. VN-verdrag

Inzetten op integrale toegankelijkheid (paragraaf 1.1.5. van het beleidsplan)

Met integrale toegankelijkheid wordt gedoeld op maximale toegankelijkheid van gebouwen en openbare ruimte voor mensen met een handicap en rolstoelgebruikers. Het uitgangspunt van integrale toegankelijkheid is dat onze leefomgeving bereikbaar, betreedbaar en bruikbaar moet zijn voor iedereen en dit op een onafhankelijke en gelijkwaardige wijze.

Nederland ondertekende het VN-verdrag in 2007. In april 2016 heeft de Rijksoverheid het verdrag omgezet in nationale wet- en regelgeving (ratificatie) onder de voorwaarde dat de VN akkoord is gegaan met het geleidelijk invoeren van de verplichtingen die volgen uit de ratificatie.

Tot nu toe hanteert de gemeente het uitgangspunt dat publieke gebouwen en openbare ruimte toegankelijk moeten zijn, ook voor mensen met een beperking/hulpmiddel, en dat dit geborgd moet zijn (en ook is) in de reguliere procedures op basis van de geldende normen (zoals woningwet, bouwbesluit). De bekostiging maakt onderdeel uit van inrichting en beheer openbare ruimte dan wel projectbudgetten.

De komende jaren zal daarbij meer aandacht zijn voor:

1. Richtlijnen voor integrale toegankelijkheid krijgen nadrukkelijker een plek in het ruimtelijk beleid (ruimtelijke kwaliteit).

2. Meer aandacht voor integrale toegankelijkheid bij de planvorming en planuitvoering van openbare ruimte en projecten.

3. In de interne communicatie meer aandacht besteden aan bewustwording t.a.v. mensen met een handicap en de letterlijke en figuurlijke drempels die we als organisatie soms opwerpen (invalidentoiletten als poetshoek gebruiken, afspraken met burgers die in een rolstoel zitten op de derde verdieping in het stadhuis plannen etc).


Rapportage inzake de naleving van het VN-verdrag in Nederland

Het College voor de Rechten van de Mens overlegt deze rapportage in het kader van zijn mandaat als het nationale toezichtsorgaan als bedoeld in het VN-verdrag. De rapportage bevat de zienswijze van het college over de eerste twee jaar sinds de ratificatie van het VN-verdrag in juli 2016. Het College heeft specifieke zorgen op een aantal terreinen:

a. Maatschappelijke ondersteuning: hierin wordt stilgestaan bij de vaardigheden en expertise van gemeentepersoneel dat verantwoordelijk is voor de maatschappelijke ondersteuning aan personen met een beperking.

b. Gezondheid: de gezondheidszorg voor personen met een psychische beperking is vaak niet tijdig beschikbaar.

c. Wet passend onderwijs: de Wet heeft als doelstelling het aantal kinderen dat regulier onderwijs geniet te vergroten. Te veel kinderen met een beperking gaan naar een instelling voor speciaal onderwijs.

d. Werkgelegenheid: de stappen die worden gezet naar een inclusieve arbeidsmarkt zijn langzaam en hebben niet geleid tot een toename tot de arbeidsmarkt.

Als u kennis wilt nemen van de rapportage, klik dan op Rapport VN-verdrag handicap 2018_NED

Click to listen highlighted text!