Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Links

Gemeente Sittard-Geleen:

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft. Door de gemeente Sittard-Geleen zijn met betrekking tot de Wmo 6 folders uitgebracht. Mer informatie over de Wmo kunt u ook vinden op de website van de gemeente Sittard-Geleen.

Wmo-adviescentrum

Heeft u een vraag over welzijn, zorg, ondersteuning of aangepast wonen? Het antwoord krijgt u in het Wmo-adviescentrum. Het adviescentrum is gevestigd in het Zuyderland Medisch Centrum en biedt informatie, advies en ondersteuning aan. Meer informatie kunt u ook vinden in de folder Wmo-adviescentrum. Contact: telefonisch via 046 – 477 8841 of stuur een E-mail wmo@sittard-geleen.nl

Bezoekadres:
Zuyderland Medisch Centrum Sittard-Geleen (voorheen Orbis Medisch Centrum)
Dr. H. van der Hoffplein 1(begane grond)
6162 BG Sittard – Geleen
www.zuyderland.nl

Openingstijden:
U bent welkom met en zonder afspraak van maandag t/m vrijdag 9.00 – 17.00 uur.

Bereikbaarheid:
Bij het Zuyderland Medisch Centrum is een bushalte en een halte voor de Regiotaxi.
Verder is er een ruime parkeergarage (betaald).

Waar staat Sittard-Geleen?

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl kunt u via de zoekopdracht Sittard-Geleen, over verschillende onderwerpen informatie vinden over hoe de gemeente Sittard-Geleen ervoor staat.
Een van deze onderwerpen is de Gezondheid in Sittard-Geleen. Via Gezondheid kunt u weer andere websites bezoeken met informatie en verslagen over onder andere:

Gaat u eens rustig grasduinen op deze websites. Om te zien hoe Sittard-Geleen er op de verschillende onderwerpen voor staat.


Onderstaand treft u de website-links aan van verschillende organisaties.
Hier vindt u ook een omschrijving van de doelstelling per organisatie.
Verderop ziet u een overzicht met logo’s, dit zijn dezelfde organisaties.
Klikt u hier op, dan komt u ook op de betreffende website terecht.


Belangenorganisaties:

Iederin helpt mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

SOL Limburg draagt actief bij aan het ontwikkelen van passende mogelijkheden voor wonen, leren, werken en sociale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg.

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden. Die belangen hebben we onderverdeeld in drie thema’s: zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap.

De Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicapten (Adviesraad CG) is een onafhankelijk orgaan dat de gemeente Sittard-Geleen en overige relevante instellingen, gevraagd en ongevraagd, adviseert over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid met betrekking tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten binnen de gemeente. De Adviesraad CG richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. En het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook in de gemeente Sittard-Geleen. Zij stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardig burgerschap in Sittard-Geleen van en voor deze doelgroep.

Per Saldo wil als belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) opkomen voor de belangen van mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun zorg en ondersteuning willen kiezen. Het persoonsgebonden budget of een variant hierop is een instrument om de regie te behouden of herwinnen. Per Saldo wil dit doen door middel van vraaggestuurd ondersteunen bij het verwerven en hanteren van het persoonsgebonden budget of een variant hierop. Hierbij zal zoveel als mogelijk de eigen kracht van mensen worden aangesproken en versterkt.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is hét platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Namens hen fungeren zij als gesprekspartner van – en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.


Hulporganisaties:                                                 

THC de Brug biedt vrijwillige hulp aan mensen die door omstandigheden gedwongen, afhankelijk zijn van hulp en zorg van anderen.

Bie Zefke biedt een huiskamer voor dak- en thuislozen. BieZefke is een inloophuis. Een plek waar je zomaar – 365 dagen per jaar – binnen kunt lopen. Zonder te hoeven uitleggen waarom.

Bij MEE Zuid-Limburg vindt men dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning.


Mantelzorg Informatiecentra:

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, van Partners in Welzijn, biedt ondersteuning aan mantelzorgers die wonen in de gemeenten Sittard-Geleen of Beek.
Woont u in een andere gemeente maar zorgt u voor iemand die in Sittard-Geleen of Beek woont? Dan kunt u zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

Het Platform Mantelzorg Limburg zet zich in voor de belangen van mantelzorgers in Limburg en houdt zich specifiek bezig met collectieve belangenbehartiging. Het PML zet zich ervoor in de zeggenschap van mantelzorgers te bevorderen en betrokkenheid bij en invloed op de totstandkoming van beleid te vergroten.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Zij zijn een spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 300 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

Werk&Mantelzorg  zet Nederland in beweging voor concrete oplossingen in de combinatie van “werk” en “mantelzorg”! Om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, is agendering en bewustwording van het thema “werk” en “mantelzorg” namelijk noodzakelijk. Werk&Mantelzorg biedt naast informatie en advies ook concrete tools aan zoals: plan van aanpak, checklist, thermometer en onderzoek.

Het Centrum Mantelzorg is een professionele organisatie voor alle mantelzorgers met als doel het ondersteunen en ontlasten van mantelzorgers. Ook jonge mantelzorgers die thuis opgroeien met een langdurig ziek, verslaafd of gehandicapt gezinslid kunnen terecht bij het Centrum Mantelzorg.

Handen in Huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. 

Bij In voor mantelzorg kunt u informatie vinden over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. In het werkboek In voor Mantelzorg wordt in 12 thema’s nader ingegaan op de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijst naar handige tools. 


Overige informatiecentra:

Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waar iedereen meedoet. Burgers zijn hierbij onze belangrijkste partners. Daarom brengen wij burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het draait om verbindingen maken. Samen optrekken. Elkaar leren kennen en begrijpen. Op deze manier weten wij waar de behoeften van burgers liggen. Zo komen wij tot de juiste oplossingen voor hun uitdagingen. samen weken wij aan een Limburg voor iedereen.

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.                               

Zorgbelang-Nederland is een samenwerkingsverband van de zorgbelangorganisaties. Via deze samenwerking kunnen zij zich profileren als gesprekspartner op landelijk niveau.

Ik zoek huishoudelijke hulp helpt klanten met het zoeken naar een geschikte en passende huishoudelijke hulp. Criteria die zij gebruiken bij het zoeken van een hulp zijn mede door u te bepalen. Als hulpzoeker kunt u een leeftijdseis, ervaringseis en/of andere wensen en eisen opgeven. Aan de hand van deze wensen en eisen gaan zij voor u op zoek.

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Bij GGD Zuid-Limburg kunt u terecht voor veel vragen betreffende de gezondheid. Zie ook de ‘Gezondheidsatlas Zuid-Limburg‘.


Overig:

Op “Co uw gids in zorg en ondersteuning” vindt u informatie over cliëntondersteuning en kunt u ervaringsverhalen horen en lezen. Hier kunt u ook vinden waar u moet zijn voor cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie.

In het programma aandacht voor iedereen krijgen Wmo-raden en lokale en regionale belangenorganisaties, maar ook cliëntenraden AWBZ en Wwb-cliëntenraden informatie en advies van de landelijke patiënten-, gehandicapten- en ouderenorganisaties en de koepel van Wmo-raden. Zo kunnen zij een stevige gesprekspartner zijn voor gemeenten en zorg- en welzijnsaanbieders bij de overgang van de AWBZ-begeleiding naar de Wmo.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties en maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Ze verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Op Zorgkaart Nederland vindt u informatie over de meeste zorgaanbieders in Nederland.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden en is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Tevens haalt de Koepel signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen.

De Stichting Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een Stichting die staat voor collectieve belangenbehartiging van mensen, die gedwongen een beroep moeten doen op een uitkering of andere sociale voorzieningen van de gemeente Sittard-Geleen. Het Sociaal-Overleg is de Adviesraad voor het College van Burgemeester en Wethouders en de Gemeenteraad op het gebied van o.a. Participatiewet en Armoedebeleid. Het treedt tevens op als cliëntenraad van de afdeling Sociale zaken.

Omnibuzz regelt voor 32 Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer. Samen met Arriva hebben zij de “Voor Elkaar Pas” geïntroduceerd. De “Voor Elkaar Pas” is een nieuwe OV-chipkaart waarmee Wmo-ers in de 32 deelnemende gemeenten kunnen reizen in zowel het Openbaar als ook het Omnibuzz vervoer. Op de website van Omnibuzz staat de actuele versie van het Informatieblad en kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Het Wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis is de belangenorganisatie voor deze wijk.


Organisaties:

 

gemeentesittardgeleen
biezefke
mee partnersinwelzijn
werk_mantelzorg
centrum-mantelzorg
steunpunt_mantelzorg wmo-uitleg iederin
sol vgn
movisie
zorgbelang huishoudelijkehulp ggdzuidlimburg
jeugdzorg_nl
 

 

 

 

Click to listen highlighted text!