Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Links

Gemeente Sittard-Geleen:

Wmo

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is erop gericht dat mensen zo lang en zelfstandig mogelijk thuis kunnen wonen. Ook als u met een beperking of belemmering te maken heeft.
Door de gemeente Sittard-Geleen zijn met betrekking tot de Wmo 6 folders uitgebracht.
Op de website van de gemeente Sittard-Geleen kunt u meer informatie over de Wmo  vinden.

Waar staat Sittard-Geleen?

Op de website www.waarstaatjegemeente.nl kunt u via de zoekopdracht Sittard-Geleen, over verschillende onderwerpen informatie vinden over hoe de gemeente Sittard-Geleen ervoor staat.
Een van deze onderwerpen is de Gezondheid in Sittard-Geleen. Via Gezondheid kunt u weer andere websites bezoeken met informatie en verslagen over onder andere:

Gaat u eens rustig grasduinen op deze websites. Om te zien hoe Sittard-Geleen er op de verschillende onderwerpen voor staat.


Onderstaand vindt u van verschillende organisaties de omschrijving van hun doelstellingen en de link naar hun website. Het logo van een organisatie is tevens de link naar hun website.


Belangenorganisaties:

Iederin helpt mensen met een lichamelijke handicap, een verstandelijke beperking of chronisch ziekte.

SOL Limburg draagt actief bij aan het ontwikkelen van passende mogelijkheden voor wonen, leren, werken en sociale activiteiten voor mensen met een verstandelijke beperking in Limburg.

De VGN (Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland) is de brancheorganisatie voor aanbieders van zorg- en dienstverlening aan mensen met een handicap. Wij behartigen de collectieve belangen van onze leden. Die belangen hebben we onderverdeeld in drie thema’s: zorgstelsels, kwaliteit en werkgeverschap.

De Adviesraad Chronisch zieken en Gehandicapten (Adviesraad CG) is een onafhankelijk orgaan dat de gemeente Sittard-Geleen en overige relevante instellingen, gevraagd en ongevraagd, adviseert over de ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van beleid met betrekking tot de doelgroep chronisch zieken en gehandicapten binnen de gemeente. De Adviesraad CG richt zich met name op gezondheid, welzijn, wonen en toegankelijkheid in de breedste zin van het woord. En het effect van beleid en regelgeving op de situatie van de chronisch zieke en/of gehandicapte, van welke leeftijd dan ook in de gemeente Sittard-Geleen. Zij stelt zich als doel het bevorderen van een volwaardig burgerschap in Sittard-Geleen van en voor deze doelgroep.

PerSaldo wil als belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget (pgb) opkomen voor de belangen van mensen met een langdurige zorgvraag, die zelf hun zorg en ondersteuning willen kiezen. Het persoonsgebonden budget of een variant hierop is een instrument om de regie te behouden of herwinnen. Per Saldo wil dit doen door middel van vraaggestuurd ondersteunen bij het verwerven en hanteren van het persoonsgebonden budget of een variant hierop. Hierbij zal zoveel als mogelijk de eigen kracht van mensen worden aangesproken en versterkt.

MIND Landelijk Platform Psychische Gezondheid is hét platform van cliënten- en familieorganisaties in de geestelijke gezondheidszorg (ggz). Gezamenlijk vertegenwoordigen zij meer dan een miljoen Nederlanders die jaarlijks een beroep doen op de ggz. Namens hen fungeren zij als gesprekspartner van – en aanspreekpunt voor politici, beleidsmakers, beleidsuitvoerders, zorgverzekeraars en brancheorganisaties.

Hersenletsel.nl is er voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel en hun naasten en richt zich op de levenslange gevolgen van (niet aangeboren) hersenletsel. Zij staat voor het bevorderen van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie op een wijze, die recht doet aan zowel mogelijkheden als beperkingen van de mens met hersenletsel. De pijlers van de vereniging zijn lotgenotencontact, informatievoorziening en belangenbehartiging


Hulporganisaties:                                                 

THC de Brug biedt vrijwillige hulp aan mensen die door omstandigheden gedwongen, afhankelijk zijn van hulp en zorg van anderen.

Bie Zefke biedt een huiskamer voor dak- en thuislozen. BieZefke is een inloophuis. Een plek waar je zomaar – 365 dagen per jaar – binnen kunt lopen. Zonder te hoeven uitleggen waarom.

Bij MEE Zuid-Limburg vindt men dat iedereen moet kunnen meedoen, ook mensen met een beperking of een andere kwetsbaarheid. Maar niet iedereen is in staat om dit meedoen voor zichzelf te organiseren. Sommige mensen hebben hiervoor tijdelijk een steuntje in de rug nodig. Zij kunnen een beroep doen op cliëntondersteuning.

Werkplaats Financiën Sittard-Geleen is een steunpunt voor inwoners van Sittard-Geleen die knelpunten in hun financiële situatie hebben, in een schuldensituatie zitten of daarin dreigen te komen en/of informatie of advies willen of gewoon eens daarover willen praten. De hulp die de Werkplaats verleend is volledig kosteloos.

Kleine Beurs Limburg is een initiatief van Burgerkracht De Pijler in samenwerking met Jeugdfonds Sport Limburg, Jeugdfonds Cultuur Limburg en Stichting Leergeld Limburg. Dit initiatief is ontstaan omdat bij 1 op de 5 gezinnen is er te weinig geld. En de initiatiefnemers vinden dat in Limburg  iedereen mee moet kunnen doen. Gratis spullen, hulp, betaalbare uitjes, kids die willen sporten, of muziek willen leren spelen…

Hulp bij dementie Westelijke Mijnstreek: Bijna iedereen krijgt in de komende jaren met dementie te maken, als patiënt of naaste. In de regio Westelijke Mijnstreek werken sinds 2009 diverse organisaties samen om u hulp en steun te bieden bij dementie door de inzet van Casemanagers Dementie.

Vitaalin046.nl is dé plek waar volwassenen van 50 jaar en ouder, die wonen in de regio 046, informatie kunnen vinden over gezond en vitaal ouder worden. Belangrijke thema’s – die u in het menu kunt kiezen – komen aan bod. Per thema leest u relevante informatie en belangrijk nieuws. Ook ontdekt u welke activiteiten in de regio 046 worden georganiseerd. Doel is u te helpen bij het zelfstandig, veerkrachtig, gezond en vitaal ouder worden. Meer informatie kunt u ook lezen in de flyer.

Informatiepunt biedt een actueel overzicht van cursussen en praktische hulp en ondersteuning rondom basisvaardigheden in de buurt op postcode. Het is een online vindplek om snel informatie te vinden van dienstverleners op het gebied van taal, digitale en rekenvaardigheden, financiën, gezondheid, werk, vervoer en nog veel meer. De website is gebruiksvriendelijk en in eenvoudige taal.

Zelfregietool: Mensen kunnen meestal meer dan dat zij zelf denken. En als je zelf iets wilt veranderen of verbeteren in je leven dan is het prettig om de keuzemogelijkheden te kennen. Zelfregietool is hiervoor een hulpmiddel om deze mogelijkheden in beeld te brengen. Hier kun je gebruik maken van de ervaring en kennis van mensen die hetzelfde hebben meegemaakt, ervarings(des)kundigen.


Mantelzorg Informatiecentra:

Het Steunpunt Mantelzorg Westelijke Mijnstreek, van Partners in Welzijn, biedt ondersteuning aan mantelzorgers die wonen in de gemeenten Sittard-Geleen of Beek.
Woont u in een andere gemeente maar zorgt u voor iemand die in Sittard-Geleen of Beek woont? Dan kunt u zich aanmelden om in aanmerking te komen voor het mantelzorgcompliment.

Mantó heeft als doel om in de meest brede zin de collectieve belangen te behartigen van mantelzorgers in Limburg. Dat kan gaan om mantelzorgers van alle leeftijden en voor alle doelgroepen.
Daartoe onderhouden zij nauwe contacten met alle organisaties die zich actief inzetten voor individuele mantelzorg-ondersteuning, zoals Steunpunten Mantelzorg, mantelzorgmakelaars en case-managers dementie, alsmede overheden en instanties die hen financieren, faciliteren en toerusten, zoals gemeentes, zorgverzekeraars en kennisorganisaties. Ook hebben zij een actieve samenwerking met landelijke organisaties op dit terrein en andere provinciale organisaties. Zij hebben een actieve rol in het onderling verbinden van organisaties in Limburg die mantelzorgers ondersteunen en bevorderen structurele samenwerkingsverbanden. Dat doen zij onder meer door het organiseren van symposia en netwerkbijeenkomsten.

MantelzorgNL is de landelijke vereniging voor iedereen die belangeloos zorgt voor een naaste. Zij zetten zich met hart en hoofd in voor alle mantelzorgers in Nederland en behartigen hun belangen. Zij zijn een spin in het web die mensen en organisaties aan elkaar verbindt. Samen met 300 aangesloten organisaties bieden ze informatie, advies en steun aan mantelzorgers.

Werk&Mantelzorg  zet Nederland in beweging voor concrete oplossingen in de combinatie van “werk” en “mantelzorg”! Om een mantelzorgvriendelijk arbeidsklimaat te realiseren, is agendering en bewustwording van het thema “werk” en “mantelzorg” namelijk noodzakelijk. Werk&Mantelzorg biedt naast informatie en advies ook concrete tools aan zoals: plan van aanpak, checklist, thermometer en onderzoek.

Handen in Huis is een landelijk werkende organisatie die zich richt op de 24-uurs vervanging van de vaste mantelzorger gedurende diens afwezigheid. 

Bij In voor mantelzorg kunt u informatie vinden over mantelzorg en mantelzorgondersteuning. In het werkboek In voor Mantelzorg wordt in 12 thema’s nader ingegaan op de samenwerking tussen mantelzorgers en medewerkers. Het biedt inspiratie, informatie, ervaringen uit de praktijk en verwijst naar handige tools. 


Overige informatiecentra:

Burgerkracht Limburg werkt aan een Limburg waar iedereen meedoet. Burgers zijn hierbij onze belangrijkste partners. Daarom brengen wij burgers, gemeenten, organisaties en kennis- en onderwijsinstellingen samen. Het draait om verbindingen maken. Samen optrekken. Elkaar leren kennen en begrijpen. Op deze manier weten wij waar de behoeften van burgers liggen. Zo komen wij tot de juiste oplossingen voor hun uitdagingen. samen weken wij aan een Limburg voor iedereen.

Movisie is het landelijke kennisinstituut en adviesbureau voor toepasbare kennis, adviezen en oplossingen bij de aanpak van sociale vraagstukken op het terrein van welzijn, participatie, sociale zorg en sociale veiligheid.

Zorgbelang-Nederland is een samenwerkingsverband van de zorgbelangorganisaties. Via deze samenwerking kunnen zij zich profileren als gesprekspartner op landelijk niveau.

WMO-uitleg is een intiatief van Hulp-in-Huis met als doel informatie te verstekken over de Wmo, en per gemeente de criteria en contactgegevens. Het aanvragen en regelen van een voorziening kan zo een stuk makkelijker worden. De gegevens van alle gemeenten in Nederland zijn op een rijtje gezet. Zo kan makkelijk en snel de gegevens van een gemeente worden opgezocht en zijn ook de contactgegevens vermeld. Indien bekend zijn per gemeente de PGB-tarieven en gecontracteerde zorgaanbieders toegevoegd. Tevens zijn de contactgegevens van de verschillende zorgaanbieders opgenomen.

Het Nederlands Jeugdinstituut is een onafhankelijk en betrokken kenniscentrum dat actuele kennis over jeugd, vakmanschap en de organisatie van het jeugdveld verzamelt, verrijkt, duidt en deelt.

Jeugdzorg Nederland verenigt alle organisaties die verantwoordelijk zijn voor jeugdhulp en de uitvoering van kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering en die vallen onder de Jeugdwet.

Bij GGD Zuid-Limburg kunt u terecht voor veel vragen betreffende de gezondheid. Zie ook de ‘Gezondheidsatlas Zuid-Limburg‘.


Overig:

Op Regelhulp (VWS) leest u welke mogelijkheden er zijn en waar u naartoe kunt om zorg of hulp te regelen. Bijvoorbeeld wanneer u zoekt naar langdurige zorg of hulp voor uzelf of voor iemand anders. Ook worden de zorgwetten uitgelegd. In een video wordt uitleg over Regelhulp gegeven.

De Stichting Lezen en Schrijven zet zich ervoor in dat:

  • Volwassenen op hun eigen niveau en in hun eigen buurt kunnen en mogen leren.
  • Kinderen goed kunnen lezen, schrijven en rekenen als ze van school komen. En moeite met lezen en schrijven niet meer doorgegeven wordt van ouder op kind.
  • Overheden, bedrijven en organisaties eenvoudig communiceren en zo toegankelijk zijn voor iedereen.

Zodat iedereen kan lezen, schrijven, rekenen en omgaan met een computer of smartphone. Zij doen dit door:

  • Het verminderen van laaggeletterdheid
  • Het voorkomen van laaggeletterdheid
  • Een toegankelijke dienstverlening, waarbij begrijpelijke communicatie de norm is.

Het Knooppunt Informele Zorg verbindt en versterkt. Goede samenwerking heeft veel voordelen. Niet alleen voor kwetsbare burgers maar ook voor degenen die zorg bieden. In onze participatiemaatschappij wordt steeds meer op informele wijze een beroep gedaan op mantelzorgers en zorgvrijwilligers. Om hulp te kunnen bieden, moeten deze zorgers zich wel gesteund en erkend voelen. Door professionals die ook bij de zorg betrokken zijn, maar eveneens door bijvoorbeeld de gemeente.
Het Knooppunt Informele Zorg richt zich op de volgende drie pijlers: mantelzorgers, (zorg)vrijwilligers en zelfregie. Dit door bijvoorbeeld beschikbare kennis en ervaring in kaart te brengen en te delen, de expertise van ervaringsdeskundigen te ontsluiten, vrijwilligers- of mantelzorgorganisaties met elkaar in contact te brengen, door te verwijzen en deskundigheidsbevordering te coördineren en te faciliteren.

Cliëntondersteuning via gemeente: Cliënt­ondersteuning wordt geboden door een cliënt­ondersteuner (Co). Een cliënt­ondersteuner helpt u de weg te vinden op het gebied van zorg en ondersteuning, jeugdhulp, participatie, onderwijs, welzijn, wonen, werk en inkomen. Hier vindt u ook informatie over cliëntondersteuning bij een Wlz-indicatie.

Patiëntenfederatie Nederland vertegenwoordigt 170 patiënten- en consumentenorganisaties en maken zich sterk voor alle mensen die zorg nodig hebben. Ze verstevigen de positie van patiënten in de spreekkamer en in het zorgstelsel. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen ze dat de zorg steeds beter aansluit bij wat mensen vragen. Patiëntenfederatie Nederland biedt informatie die mensen helpt bij het maken van keuzes in de zorg.

Op Zorgkaart Nederland vindt u informatie over de meeste zorgaanbieders in Nederland.

De Koepel Adviesraden Sociaal Domein is in 2008 opgericht als Koepel Wmo-raden en is een vereniging van lokale adviesraden. De Koepel richt zich op verbreding van het werk van adviesraden van Wmo naar het complete sociale domein. De Koepel focust zich op lokaal met van daaruit verbreding naar wijkgericht en regionaal werken. Tevens haalt de Koepel signalen op om lokaal, regionaal en landelijk beleid vanuit burgerperspectief te bevorderen.

Omnibuzz regelt voor 32 Limburgse gemeenten het Wmo-vervoer. Samen met Arriva hebben zij de “Voor Elkaar Pas” geïntroduceerd. De “Voor Elkaar Pas” is een nieuwe OV-chipkaart waarmee Wmo-ers in de 32 deelnemende gemeenten kunnen reizen in zowel het Openbaar als ook het Omnibuzz vervoer. Op de website van Omnibuzz staat de actuele versie van het Informatieblad en kunt u zich aanmelden voor de Nieuwsbrief.

Het Wijkplatform Geleen Zuid en de Kluis is de belangenorganisatie voor deze wijk.

Het Sociaal Overleg Sittard-Geleen is een stichting die staat voor gezamenlijke belangenbehartiging. Zij zijn geen onderdeel van de gemeente maar een onafhankelijke stichting.


Organisaties:

 

gemeentesittardgeleen
biezefke
mee partnersinwelzijn
werk_mantelzorg
steunpunt_mantelzorg wmo-uitleg iederin
sol vgn
movisie
zorgbelang ggdzuidlimburg
jeugdzorg_nl
 

 

Untitled
Logo Stichting Lezen en Schrijven

 

Click to listen highlighted text!