Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Archief Weetjes

Artikelen uit Weetjes blijven 1 jaar in dit Archief staan en worden dan definitief verwijderd.

Rapportage Sociaal Domein

3e-kwartaalrapportage-sociaal-domein

3e Rapportage Sociaal Domein

18 november 2016: Wist u dat door de gemeente Sittard-Geleen voor het Sociaal Domein een kwartaalrapportage wordt opgesteld. Dit om onder  andere het college en de gemeenteraad te informeren over de uitvoering van de Wmo, Participatiewet en de Jeugdwet.
De derde kwartaalrapportage, over de periode juli t/m september 2016, is inmiddels verschenen en kunt u hier lezen.
In deze kwartaalrapportage wordt ook aandacht besteed aan de afhandeling van de 116 bezwaarschriften Huishoudelijke Ondersteuning na de uitspraak van de Centrale Raad van Beroep van 18 mei 2016. Alle bezwaarmakers hebben, vóór behandeling in de Commissie Bezwaarschriften, het aanbod gekregen om de ondersteuning terug te brengen op het niveau van vóór de herindicatie. Circa 2/3 van de bezwaarmakers hebben hierop hun bezwaar ingetrokken. Met de overige 1/3 van de bezwaarmakers is een gesprek gevoerd om vast te stellen welke indicatie voor hen het meest gunstige is, vóór of ná de herindicatie, en deze is ook toegepast.

 Gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat

15 november 2016: Wist u dat u recht heeft op medische verzorging in een andere EU-lidstaat en op gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten daarvan in uw thuisland? Wist u dat u recht heeft op informatie over de mogelijke behandelingen die voor u open staan, over de wijze waarop andere EU-landen de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg waarborgen en over de vraag of een bepaalde aanbieder wettelijk gerechtigd is om diensten aan te bieden?
Over deze rechten en andere zaken met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg is een brochure uitgegeven. Deze brochure bevat tevens de contactgegevens van de nationale contactpunten en patiëntenorganisaties, die u met raad en daad terzijde kunnen staan.

Gemeenten houden 1,18 miljard euro over op Wmo en jeugd

08 november 2016: Wist u dat alle gemeenten in 2015 samen 1,18 miljard euro hebben overgehouden van het Wmo- en jeuoverschot-wmogdzorgbudget. Slechts 22 van de 393 gemeenten kwamen met het van het rijk ontvangen budget voor Wmo en jeugd niet uit. Daarentegen kwamen alle gemeenten samen wel 370 miljoen euro tekort op het budget voor de uitvoering van de Participatiewet. Voor 267 gemeenten was de rijksbijdrage hiervoor onvoldoende. In totaal hebben in 2015 de 393 gemeenten van Nederland 807 miljoen euro van het ontvangen rijksbudget, van 17,7 miljard euro voor het sociale domein niet uitgegeven.
Dit blijkt uit cijfers die gisteren door het Ministerie van Binnenlandse zaken zijn vrijgegeven. Volgens minister Plasterk kloppen deze cijfers, omdat de gemeenten de cijfers zelf hebben aangeleverd en daarmee ligt de verantwoordelijkheid voor de juistheid van deze cijfers dan ook bij de gemeenten. De minister heeft wel aangegeven een onderzoek te laten uitvoeren naar een mogelijke verklaring van deze minder uitgave.
Volgens minister Plasterk hebben de gemeenten de vrijheid om zelf te beslissen hoe ze het budget willen gebruiken, mits het maar wel binnen het sociaal domein wordt besteed.
Enkele getallen voor Sittard-Geleen:

 • Ontvangen budget: 112,877 miljoen euro
  • Wmo & Jeugd: 76,069 miljoen euro
  • Participatie:     36,809 miljoen euro
 • Uitgegeven budget: 110,025 miljoen euro
  • Wmo & Jeugd: 69,807 miljoen euro
  • Participatie:     40,218 miljoen euro
 • Verschil: 2,852 miljoen euro positief
  • Wmo & Jeugd: 6,262 miljoen euro positief
  • Participatie:     3,409 miljoen euro negatief

(Bron: Ministerie van Binnenlandse Zaken)

Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenland Bestuur met daarin een link naar de definitieve realisatiecijfers over 2015.

Gemeenten hebben slecht zicht op zorgmijders Wmo

08 novemzorgmijdingber 2016: Wist u dat gemeenten het moeilijk vinden om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat afziet van zorg op basis van de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Zo hebben de gemeenten ook weinig tot geen zicht op de groep mensen die (mogelijk) wel hulp of ondersteuning nog heeft, maar zich niet meldt bij de gemeente of de wijkteams. Dit is de conclusie van een onderzoek, in opdracht van VWS, onder 10 gemeenten  en waar Sittard-Geleen ook aan heeft deelgenomen. De 10 gemeenten geven aan dat ongewenste zorgmijding in enkele gevallen voorkomt.
De onderzoekers hebben vastgesteld dat zorgmijders om verschillende redenen afzien van zorg en ondersteuning, maar een heel belangrijke rol spelen financiële motieven. Enkele zorgmijders geven aan zich nog net staande te kunnen houden, maar dat ze zich wel in een kwetsbare situatie bevinden.
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is van mening dat gemeenten hier alert op moeten zijn. Samen met de VNG roept hij gemeenten dan ook op meer aandacht te geven aan het in beeld brengen van zorgmijders en hier actie op te ondernemen.
Mogelijk kan de voorgenomen verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen een positief effect hebben op het terugdringen van ongewenste zorgmijding.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur.

Inkoopmodel Wmo van invloed op tevredenheid

05 november 2016: Uit onderzoek is gebleken dat de wijze waarop gemeenten Wmo-zorg inkopen en bekostigen van invloed is op de tevredenheid van zorggebruikers (cliënten) en hun naasten (o.a. mantelzorgers), maar ook op de mate van zelfredzaamheid.
In het onderzoek is de waardering voor de wijze van inkoop en bekostiging van Wmo-zorg in 2014 (vóór invoering Wmo-2015) vergeleken met de waardering in 2015 (Wmo-2015).
Enkele opvallende verschillen in waardering tussen 2014 en 2015 ten aanzien van het opdrachtgeversmodel en de bekostiging zijn.
Opdrachtgeversmodel:

 • Bij het “veilingmodel” blijkt de waardering door de cliënten duidelijk te zijn gedaald. (2014/8,5 – 2015/7,4)
 • Bij het “regisseursmodel” blijkt de waardering door de naasten te zijn gedaald. (2014/7,2 – 2015/6,9)
 • Bij het “wijkgericht contracteren” blijkt de waardering voor zelfredzaamheid duidelijk te zijn gestegen. (2014/7,3 – 2015/8,2)

Bekostiging:

 • De waardering van de bekostiging via “input” blijkt bij de cliënten duidelijk te zijn gedaald. (2014/7,9 – 2015/7,5)
 • De waardering van de bekostiging via “resultaat” geeft een duidelijk lagere waardering door de naasten te zien. (2014/7,3 – 2015/6,8)
 • De waardering van de bekostiging via “populatie” laat een duidelijk hogere waardering voor zelfredzaamheid zien. (2014/7,3 – 2015/8,2)

(Bron: Binnenlands Bestuur, 20 oktober 2016)

De gemeente Sittard-Geleen hanteert als opdrachtgeversmodel het “bestuurlijke aanbesteding”, dit is te vergelijken met het “regisseursmodel”.
Wat betreft de bekostiging van de door de gemeente Sittard-Geleen toegepaste arrangementen, kan dit worden vergeleken met het bekostigen op basis van “resultaat”.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur. Hierin worden ook de vier opdrachtgeversmodellen en drie wijze van bekostiging nader toegelicht.

Mantelzorg in cijfers

04 oktober 2016: Mantelzorg is alle hulp aan een hulpbehoevende door iemand uit diens directe sociale omgeving.

 • 1 op de 3 Nederlanders verleent mantelzorg
 • Er zijn 4 miljoen mantelzorgers in Nederland, daarvan helpen 610.000 mensen langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week
 • 1 op de 10 mantelzorgers is zwaar belast; 1 op de 3 verliest weleens het geduld
 • 5 op de 6 mantelzorgers heeft betaald werk (18 – 64 jarige)
 • 1 op de 6 werkenden is mantelzorger

(Bron: “Mantelzorg in cijfers”, Mezzo)

In Sittard-Geleen zijn ca. 25.300 inwoners van 20 jaar of ouder mantelzorger. Dit op een totaal aantal inwoners van ca. 93.700, waarvan er bijna 76.000 20 jaar of ouder zijn.
Van deze mantelzorgers:

 • geven er ca. 21.500 langer dan 3 maanden mantelzorg (langdurig)
 • hiervan geven er ca. 3.600 meer dan 8 uren per week mantelzorg (langdurig & intensief)
 • en voelen zich ca. 2.500 mantelzorgers zwaarbelast

(Bron: CBS gegevens 01 jan 2015 & SCP dec 2015)

Meer informatie over Mantelzorgers kunt u lezen in de brochure “Mantelzorg in cijfers” en op de website van Mezzo.

Decentralisatie

03 oktober 201decentralisatie6: De Transitiecommissie Sociaal Domein (TSD) velt in haar vijfde en laatste rapportage een hard oordeel over de voortgang van de decentralisatie, die aan alle kanten nog moeizaam verloopt. De TSD pleit dan ook voor een landelijk, meerjarig programma, om de lokale verzorgingsstaat (Wmo, Participatiewet, Jeugdwet) verder vorm te geven en moet t.z.t. deel uitmaken van het nieuwe Regeerakkoord. De ontwikkeling van deze lokale verzorgingsstaat verloopt namelijk niet overal effectief en de samenhang bij de uitvoering van de verschillende wetten is nog ver te zoeken naar het oordeel van het TSD.
Volgens de commissie lijkt het wel of het Rijk en de gemeenten elkaars taal niet spreken. Ook wordt te weinig vruchtbare samenwerking tussen vrijwel alle betrokken partijen geconstateerd.
Ook wordt in het rapport ingegaan op de rol van gemeenteraden, die volgens het TSD vaker ‘meerijden op de spreekwoordelijke trein’ dan dat zij sturen. Volgens de commissie verliezen de raadsleden zich te vaak in details en vragen zij ‘verkeerde zekerheden’. De nadruk zou veel meer moeten liggen op inhoudelijke kwaliteitscriteria, klanttevredenheid en maatschappelijk resultaat, aldus het TSD.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur van 30 sept 16. Geinteresseerden kunnen het volledige rapport hier downloaden.

Eenzaamheid en een chronische ziekte

22 september 2016: Aan de buitenkant is aan mij niet te zien dat ik chronisch ziek ben. Ik zie er volgens mijn omgeving goed en gezond uit. Dit zorgt vaak voor veel onbegrip, vooroordelen en ongevraagde goedbedoelde adviezen waardoor ik me terugtrek en me eenzaam voel. Een heel leeg gevoel. Alsof ik soms even helemaal alleen op de wereld ben en in mijn eigen wereldje leef. 
Lees het hele verhaal:  Eenzaamheid_en_een_chronische_ziekte

Rapportage Sociaal Domein

2e Rapportage Sociaal Domein

13 september 2016: Door de gemeente Sittard-Geleen wordt voor het sociale domein een kwartaalrapportage opgesteld.
In deze rapportage wordt informatie gegeven over de uitvoering van de Participatiewet, Wmo en Jeugdwet in het afgelopen kwartaal door de gemeente Sittard-Geleen.
Inmiddels is de tweede kwartaalrapportage sociaal domein, over de periode april – juni 16, verschenen.
Daar de eerste kwartaalrapportage als een “nulmeting” moet worden gezien is het nog te vroeg om trends in de uitvoering in het sociaal domein vast te stellen. Dit zal pas voorzichtig mogelijk zijn vanaf de derde kwartaalrapportage, die naar verwachting in oktober 2016 zal verschijnen.

 Uitspraak CRvB

10  augustus 2016: Door de gemeente Sittard-Geleen wordt Huishoudelijke Hulp aangeboden als maatwerkvoorziening in de vorm van arrangementen welke resultaatgericht worden geïndiceerd. De Centrale Raad van Beroep (CRvB) oordeelt in haar uitspraak van 18 mei 2016, dat de toekenning van huishoudelijke verzorging in resultaatsgebieden een duidelijke maatstaf mist als niet duidelijk uit de beleidsregels en de beschikking blijkt op welke concrete wijze invulling wordt gegeven aan het bereiken van de resultaten van een schoon en leefbaar huis. Naar aanleiding van deze uitspraak van het CRvB heeft de Raadsfractie OPA vragen gesteld aan het College van B&W en kunt HIER hier de antwoorden van het College op deze vragen lezen. KLIK HIER voor de PDF.

Waar staat je gemeente

Waar staat je gemeente

Waar staat je gemeente

21 juli 2016: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Gemeentelijke Monitor “Waar staat je gemeente” ontwikkeld.  Deze monitor geeft middels een dashboard per gemeente informatie over diverse thema’s, zoals werk en inkomen (Participatie), maatschappelijke ondersteuning en zorg (Wmo) en jeugd en jeugdhulpverlening (Jeugdwet).Het is mogelijk om de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten.
De monitor is nieuw en helaas zijn voor Sittard-Geleen nog niet alle gegevens ingevuld of actueel, maar ook hier gaat het om een soort “nulmeting”  en zal de monitor zich zeker verder ontwikkelen.

“Gezondheid” anders gedefinieerd

Gezondheid

Presentatie Dr. Machteld Huber

14 juli 2016: In 1948 is door de WHO het begrip “Gezondheid” gedefinieerd als een toestand van ‘compleet welbevinden’.
Naar de mening van Dr. Machteld Huber zou volgens deze opvatting praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft. Samen met de Gezondheidsraad en ZonMw heeft zij een nieuw ‘dynamisch’ concept van gezondheid ontwikkeld, met als uitgangspunt de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. Dit nieuwe concept heeft zij in de praktijk geintroduceerd onder het begrip “Positieve gezondheid”. Op 04 mei 2016 heeft Dr. Machteld Huber hierover een presentatie gegeven tijdens een door het Huis voor de Zorg georganiseerde bijeenkomst voor de Wmo-raden in Zuid-Limburg.
Aanvullende informatie over dit thema kunt u ook vinden op de website van het Institute for Positive Health

Click to listen highlighted text!