Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen   Click to listen highlighted text! Welcome to Wmo-raad Sittard-Geleen
Wmo-raad Sittard-Geleen

Archief Weetjes

Decentralisaties hebben bureaucratie niet verminderd!

06 december 2016: Wist u dat een van de doelstellingen van de decentralisaties was het vereenvoudigen van de toegang tot voorzieningen en terugdringen van de bureaucratie! Maar een jaar na de invoering van de decentralisaties zijn mensen nog even veel tijd kwijt met hun aanvraag als voor de decentralisaties. Uit een onderzoek van Actal, het Adviescollege toetsing regeldruk, naar de bureaucratie bij aanvraagprocedures voor sociale voorzieningen bij gemeenten blijkt de toegang tot deze voorzieningen nog steeds complex te zijn. Actal stelt ook vast dat de gemeenten weliswaar hard bezig om de procedures te vereenvoudigen, maar dat de mensen die hulp aanvragen daar voorlopig nog te weinig van merken.
Ten aanzien van het keukentafelgesprek valt er volgens Actal nog veel winst te behalen door verbetering van de kwaliteit van dit gesprek. Mensen die namelijk prettig worden geholpen, ervaren de aanvraag als minder ingewikkeld en minder bureaucratisch. Zeker wanneer de aanvraag begrijpelijk blijft en minder juridisch jargon bevat.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur.

Gezondheidszorg in een andere EU-lidstaat

15 november 2016: Wist u dat u recht heeft op medische verzorging in een andere EU-lidstaat en op gedeeltelijke of volledige vergoeding van de kosten daarvan in uw thuisland? Wist u dat u recht heeft op informatie over de mogelijke behandelingen die voor u open staan, over de wijze waarop andere EU-landen de kwaliteit en de veiligheid van de gezondheidszorg waarborgen en over de vraag of een bepaalde aanbieder wettelijk gerechtigd is om diensten aan te bieden?
Over deze rechten en andere zaken met betrekking tot grensoverschrijdende gezondheidszorg is een brochure uitgegeven. Deze brochure bevat tevens de contactgegevens van de nationale contactpunten en patiëntenorganisaties, die u met raad en daad terzijde kunnen staan.

Gemeenten hebben slecht zicht op zorgmijders Wmo

08 november 2016: Wist u dat gemeenten het moeilijk vinden om inzicht te krijgen in het aantal mensen dat afziet van zorg op basis van de hoogte van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen. Zo hebben de gemeenten ook weinig tot geen zicht op de groep mensen die (mogelijk) wel hulp of ondersteuning nog heeft, maar zich niet meldt bij de gemeente of de wijkteams. Dit is de conclusie van een onderzoek, in opdracht van VWS, onder 10 gemeenten  en waar Sittard-Geleen ook aan heeft deelgenomen. De 10 gemeenten geven aan dat ongewenste zorgmijding in enkele gevallen voorkomt.
De onderzoekers hebben vastgesteld dat zorgmijders om verschillende redenen afzien van zorg en ondersteuning, maar een heel belangrijke rol spelen financiële motieven. Enkele zorgmijders geven aan zich nog net staande te kunnen houden, maar dat ze zich wel in een kwetsbare situatie bevinden.
Staatssecretaris Van Rijn (VWS) is van mening dat gemeenten hier alert op moeten zijn. Samen met de VNG roept hij gemeenten dan ook op meer aandacht te geven aan het in beeld brengen van zorgmijders en hier actie op te ondernemen.
Mogelijk kan de voorgenomen verlaging van de eigen bijdrage voor Wmo-voorzieningen een positief effect hebben op het terugdringen van ongewenste zorgmijding.
Het gehele artikel kunt u lezen in Binnenlands Bestuur.

 

Eenzaamheid en een chronische ziekte

22 september 2016: Aan de buitenkant is aan mij niet te zien dat ik chronisch ziek ben. Ik zie er volgens mijn omgeving goed en gezond uit. Dit zorgt vaak voor veel onbegrip, vooroordelen en ongevraagde goedbedoelde adviezen waardoor ik me terugtrek en me eenzaam voel. Een heel leeg gevoel. Alsof ik soms even helemaal alleen op de wereld ben en in mijn eigen wereldje leef. 
Lees het hele verhaal:  Eenzaamheid_en_een_chronische_ziekte

Waar staat je gemeente

21 juli 2016: De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft de Gemeentelijke Monitor “Waar staat je gemeente” ontwikkeld.  Deze monitor geeft middels een dashboard per gemeente informatie over diverse thema’s, zoals werk en inkomen (Participatie), maatschappelijke ondersteuning en zorg (Wmo) en jeugd en jeugdhulpverlening (Jeugdwet).Het is mogelijk om de eigen gemeente te vergelijken met andere gemeenten.
De monitor is nieuw en helaas zijn voor Sittard-Geleen nog niet alle gegevens ingevuld of actueel, maar ook hier gaat het om een soort “nulmeting”  en zal de monitor zich zeker verder ontwikkelen.

“Gezondheid” anders gedefinieerd

14 juli 2016: In 1948 is door de WHO het begrip “Gezondheid” gedefinieerd als een toestand van ‘compleet welbevinden’.
Naar de mening van Dr. Machteld Huber zou volgens deze opvatting praktisch iedereen een patiënt zijn die doorlopend behandeling nodig heeft. Samen met de Gezondheidsraad en ZonMw heeft zij een nieuw ‘dynamisch’ concept van gezondheid ontwikkeld, met als uitgangspunt de veerkracht en zelfredzaamheid van mensen. Dit nieuwe concept heeft zij in de praktijk geintroduceerd onder het begrip “Positieve gezondheid”. Op 04 mei 2016 heeft Dr. Machteld Huber hierover een presentatie gegeven tijdens een door het Huis voor de Zorg georganiseerde bijeenkomst voor de Wmo-raden in Zuid-Limburg.
Aanvullende informatie over dit thema kunt u ook vinden op de website van het Institute for Positive Health

Click to listen highlighted text!